PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW I GOŚCI

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Kto jest administratorem danych osobowych Państwa i/lub podopiecznej/go?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hurtownia „Wędlinka” PHU Aleksander Gajewski z siedzibą w: ul. Tęczowa 84, 53-603 Wrocław, o nadanym nr NIP 6191554415 (dalej jako Przedsiębiorstwo lub Administrator).

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych Państwa i/lub podopiecznej/go?

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: biuro@wedlinka.com

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych Państwa i/lub podopiecznego/ej?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, pana Marcina Mrozika, z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@wedlinka.com

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do danych, które Państwa dotyczą, a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Dyrektora Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 • wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną , lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia,

 • kontaktu z pracownikami i przedstawicielami kontrahenta,

 • oferowania i realizacji sprzedaży produktów i usług,

 • realizacji rozliczeń i płatności,

 • prowadzenia wewnętrznego nadzoru i sprawozdawczości,

 • marketingu produktów,

 • obsługi posprzedażowej, m.in. reklamacji, korekt,

 • prowadzenia procesu windykacji,

 • w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody,

 • odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub zapytanie telefoniczne, realizacji działań, o które się Państwo zwrócili lub przesyłania informacji jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić przede wszystkim: firmie dostarczającej oprogramowanie księgowe i biurowe lub innym firmom świadczącym usługi serwisowe lub w zakresie IT, firmie świadczącej usługi konsultingowe w zakresie danych osobowych oraz outsourcing Inspektora Ochrony Danych, przewoźnikom, firmie serwisującej monitoring wizyjny. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub przez okres określony prawem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji. W pozostałych przypadkach będzie to okres przedawnienia roszczeń lub inne okresy przewidziane prawem.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o Państwa dane osobowe?

W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich automatycznego profilowania.

Monitoring wizyjny

Na terenie i w obiektach Przedsiębiorstwa Państwa wizerunek może zostać nagrany i utrwalony. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tablice zawierające klauzulę informacyjną RODO oraz tabliczki z piktogramem kamery w miejscach zbierania wizerunku. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz możliwości jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań w obrębie przestrzeni publicznej Przedsiębiorstwa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie ochrony osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nagrane i utrwalone dane przechowujemy nie dłużej niż 30 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Z poważaniem

Hurtownia Wędlinka

PHU Aleksander Gajewski